Naujienų archyvas

Tėvų, globėjų (rūpintojų) diena centre

Balandžio 12 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre organizuota mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) diena.

Atvykusieji susitiko su profesijos mokytojais ir grupių auklėtojais jų vaikų mokymosi ir gyvenimo vietose: teorinio ir praktinio mokymo kabinetuose, dirbtuvėse, bendrabučiuose. Apžiūrėjo mokinių darbelių parodą.

Susitikimo su tėvais, globėjais (rūpintojais) metu centro mokiniai juos pasveikino modelių, sukurtų iš netradicinių medžiagų, pasirodymu.

Centro direktorius Jonas Pravilonis pristatė 2018 metų Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklą. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos instruktorė Jolanta Petraitė suteikė žinių apie prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimą. Su mokinių pažangumo rezultatais supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė. Socialinė pedagogė Silva Bosienė apibendrino mokinių lankomumo rezultatus.

Direktorius Jonas Pravilonis pakvietė tėvelius, globėjus (rūpintojus) aktyviai bendradarbiauti sprendžiant mokinių lankomumo, pažangumo, sveikatos, socialines problemas.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro informacija