Naujienų archyvas

Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no spor­ti­nin­kai, praė­ju­siais me­tais pasiekę aukščiausių rezultatų pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatuose.

Sportininkus pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Savivaldybės tarybos narys Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Jonas Pravilonis, rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius Vaidotas Jakavičius, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė, Švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriaus vedėjas Anicetas Savickas, Radviliškio miesto garbės pilietis, laisvųjų imtynių treneris Fiodoras Vladimirovas, Savivaldybės tarybos nariai, svečiai, artimieji.

Tarp ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sių ap­do­va­no­tų neo­lim­pi­nių spor­to ša­kų at­sto­vų – ša­lies jė­gos tri­ko­vės ir štan­gos spau­di­mo čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro sportininkai Lau­ry­nas Šau­lis ir Kris­ti­na Ki­ri­les­ku (tre­ne­ris mokytojas metodininkas Da­lis La­pa­šins­kas).

Šven­tė­je pa­gerb­ti ir ra­jo­no spor­to ve­te­ra­nai. Tarp jų – Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus kūno kultūros mokytoja metodininkė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė, Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to II vie­tos lai­mė­to­ja, Pa­sau­lio spor­to meist­rų žai­dy­nių I vie­tos lai­mė­to­ja (tre­ne­ris Vy­gan­tas Tar­bū­nas).

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro informacija